O studiu

Jednoleté pomaturitní studium anglického jazyka je zařazeno v novele vyhlášky 183/98 Sb. MŠMT ČR a může být nejlépe stráveným rokem bezprostředně po ukončení střední školy. Ať máte jakékoliv plány do budoucna, rok strávený intenzivním studiem angličtiny Vám pomůže připravit se na další studium, práci v zahraničí nebo jednoduše pro život.

 

Naše kurzy jsou navrženy podle požadavků doby. Vaše angličtina musí být aktivní a vy připraveni na jakoukoliv situaci. Měli byste být schopni anglicky komunikovat, telefonovat, napsat e-mail nebo sms, vysvětlit, přesvědčit, obhájit nebo si i stěžovat.

 

Ve Swallow School of English nebudete sedět ve třídě s dalšími 20ti posluchači. Naše kurzy jsou pro max. 14 studentů, což je nejméně v kraji. Takto je snadnější věnovat se každému studentovi zvlášť, pomoci mu s individuálními problémy a každý student bude mít ve třídě více prostoru k ústnímu projevu. Pro zajištění autentické angličtiny bude minimálně polovina Vašich lekcí ve Swallow vyučována kvalifikovanými rodilými mluvčími.

 

Před zahájením kurzu uchazeči absolvují písemný a ústní test, na jehož základě budou zařazeni do odpovídajících skupin. V průběhu roku bude pokrok studentů sledován a hodnocen. Naším cílem je pokročilé studenty připravit na zkoušku Cambridge First Certificate in English nebo Cambridge Certificate in Advanced English. Ostatní se mohou připravovat na Cambridge Preliminary English Test. Na konci školního roku obdrží všichni studenti osvědčení o úspěšném zakončení Jednoletého pomaturitního studia angličtiny. Rádi bychom v našich studentech probudili opravdový zájem o jazyk a vůli k intenzivnímu studiu. Naším cílem je učinit naše kurzy maximálně efektivní a zábavné zároveň.

 

 

Statut studenta

Studenti maturující ve školním roce 2018/2019 (musí se jednat o první maturitu) získají studiem pomaturitního studia ve Swallow School of English s.r.o. statut studenta a výhody z něho plynoucí.

 • Stát platí zdravotní a sociální pojištění
 • Rodiče pobírají rodinné přídavky a mají slevy na daních
 • Student může uplatňovat studentské slevy (doprava, ISIC atd.)

Zařazením Swallow School of English s.r.o. do vyhlášky MŠMT ČR je jednoleté pomaturitní studium na naší škole postaveno na úroveň studia na střední škole. Potvrzení o studiu jsme oprávněni vydávat až po nástupu ke studiu. Studenti musí do kanceláře školy dodat maturitní vysvědčení (notářsky ověřenou kopii nebo kopii + originál k nahlédnutí).

 

Denní studium na naší škole je otevřeno VŠEM studentů, tedy i těm kteří nejsou maturanty ze školního roku 2018/2019, pouze jim samozřejmě nemůže být přiznán statut studenta, tudíž ani výhody z něho plynoucí.

 

 

Komu je studium určeno

Letošním, ale i loňským maturantům, avšak nejen jim - zkrátka všem, kteří chtějí strávit školní rok denním studiem anglického jazyka.

 

 

Docházka

Pro studenty, na které se vztahuje status řádného studenta, je docházka v pomaturitním kurzu povinná. Každá nepřítomnost musí být řádně omluvena. Student je povinen splnit 80% docházky. Při neomluvené absenci větší jak 20% si škola vyhrazuje právo nahlásit tyto skutečnosti příslušným institucím.

 

 

Obsah kurzu

 • 800 vyučovacích hodin (min. 400 s kvalifi­kovanými rodilými mluvčími)
 • pondělí až pátek 4 vyučovací hodiny denně (09:15 – 10:45 / 11:00 – 12:30)
 • komplexní výuka jazyka zahrnující mluvení, poslech, čtení, psaní a gramatiku
 • důraz na aktivní konverzační schopnosti
 • jednou týdně promítání anglicky mluveného filmu s úvodem a následnou konverzací

 

 

Studijní materiály

Výuka všeobecné angličtiny: New English File, Cutting Edge, Natural English, Language Leader Příprava na Cambridge zkoušky: „Gold„ série, nebo „Ready for FCE/CAE“ Studenti musí počítat s tím, že si budou muset zakoupit nebo jinak zajistit studijní materiály sami (2 učebnice/škol­ní rok).

 

 

Lektoři

U našich lektorů klademe důraz na kvalifikaci, zkušenost, profesionalitu a v neposlední řadě jejich osobnost. Všechny naše kurzy, tedy i jednoleté pomaturitní studium, vyučuje tým zkušených a kvalifikovaných českých i zahraničních lektorů.

 • Naši lektoři jsou vesměs mladší generace, takže nevzniká generační bariéra mezi studenty a učiteli.
 • Jsou vyškoleni speciálně pro tento typ výuky.
 • Mají dostatečné metodické i materiální zázemí pro pečlivou přípravu hodin a profesionální vý­uku.
 • Věnují velkou pozornost studijním potřebám svých studentů.
 • Našim lektorům na studentech opravdu záleží.

 

Nabízené jazykové úrovně

 • 1 – Absolute Beginners – začátečníci – bez zkoušky
 • 2 – Elementary – falešní začátečníci – vede k jazykové zkoušce PET
 • 3 – Pre-Intermediate – mírně pokročilí – vede k jazykové zkoušce PET
 • 4 – Intermediate – vede k jazykové zkoušce FCE
 • 5 – Upper-Intermediate – vede k jazykové zkoušce FCE
 • 6 – Advanced – vede k jazykové zkoušce CAE

 

Cambridge zkoušky PET, FCE, CAE

Příprava na tyto zkoušky bude probíhat pouze v případě většinového zájmu studentů ve třídě.

 • PET – Preliminary English Test (poplatek za zkoušku cca 3 000 Kč)
 • FCE – First Certificate in English ( poplatek za zkoušku cca 4 700 Kč)
 • CAE – Certificate in Advanced English ( poplatek za zkoušku cca 4 900 Kč)

Cambridge zkoušky jsou mezinárodně uznávané jazykové zkoušky. Registrační poplatek za zkoušku není zahrnut v ceně pomaturitního studia. Platí se Britské radě v Praze, přičemž studenti se ke zkouškám (s asistencí školy) registrují sami. Zkoušky probíhají v březnu, červnu a v prosinci. Informace o zkouškách zjistíte na stránkách Vědecké knihovny v Liberci  :

www.kvkli.cz/cambridgeske-zkousky.html  (viz odkaz - (__) ) .

 

 

Doplňkový program

 • Kulturní a společenské akce (promítání filmů v anglickém jazyce, oslava Halloween, anglické Vánoční tradice, Burns’ Night, apod.)
 • Možnost bezplatného zapůjčení knih v anglickém jazyce
 • Bezplatný přístup na internet

 

Termíny

Školní rok začíná 2.září 2019 a končí 30.června 2020. O prázdninách a státních svátcích se nevyučuje v souladu s vyhláškou Ministerstva školství.

 

 

Zápis

Přihláška je k dispozici v recepci školy a na www.swallow.cz. Po obdržení přihlášky budou studenti informováni o termínu vstupního testu a pohovoru. Studenti, maturující ve š.r. 2016/17 musí doložit doklad o ukončení středoškolského či jiného vzdělání tj. kopie maturitního vysvědčení nebo výuční list. Při podání přihlášky se platí registrační poplatek 500 Kč.

 

 

Výhody se Swallow

 • MAX. 14 studentů ve třídě
 • MIN 400 hodin s kvalifikovanými rodilými mluvčími
 • Kvalifikovaní a zkušení čeští učitelé a rodilí mluvčí
 • Příjemné prostředí učeben v nové škole nedaleko centra města, vybavené audiovizuální technikou
 • WiFi přístup k internetu, nedaleko MHD, nedaleko vlakové a autobusové nádraží

 

Studijní materiály

Studijní materiály budou studentům oznámeny v během 1. týdne kurzu. Studenti si je mohou buď zakoupit ve Swallow, v knihkupectví nebo si je zajistit jiným způsobem.

 

 

Celoroční kurzovné

21.000 Kč

 

V případě přijetí na VŠ bude školné vráceno v plné výši mimo registračního poplatku. Tato skutečnost však musí být nahlášena škole do 31.8.2019 a musí být předložen doklad o přijetí na vysokou školu. Blíže viz. všeobecné podmínky k Jednoletému pomaturitnímu studiu. 

 

Přihláška k pomaturitnímu studiu je závazná na celý školní rok. Svojí přihláškou k tomuto studiu se studenti zavazují uhradit školné za celý školní rok. Tato přihláška je závaznou objednávkou služeb Swallow School of English s.r.o. Školné lze uhradit ve dvou splátkách, a to na každý semestr ve výši 11.000 Kč se splatností do 20.8.2019 a do 21.1.2020. Ve zvláštních případech lze v kanceláři školy zajistit měsíční splátky kurzovného (inkasem), které činí 2.500 Kč/měsíc, splatné vždy jeden měsíc dopředu. 

 

 

Forma úhrady

Školné musí být uhrazeno do 20. 8. 2019 a to buď v hotovosti, bankovním převodem na školní účet číslo: 335345/5500 v Raiffaisen bank nebo složenkou. Variabilní symbol bude datum narození studenta v podobě DD-MM-RR (šestimístné číslo den/měsíc/rok – př. 180789).

 

 

Zakončení studia

Po úspěšném absolvování studia obdrží studenti osvědčení o úspěšném zakončení Jednoletého pomaturitního studia angličtiny. Zároveň budou připraveni na absolvování Cambridge zkoušek odpovídajících jejich dosažené úrovni. Tyto zkoušky nejsou pro studenty našeho pomaturitního studia povinné.

 

JAK SI VYBRAT KURZ
Není nic jednoduššího než nás kontaktovat:
info@swallow.cz
+420 604 220 960
A nebo můžete vyzkoušet našeho PRŮVODCE

Zpracovávám...