Především se zaměřujeme na praktické komunikativní schopnosti studentů.

 

Nepředkládáme dětem soubor gramatických pravidel (pokud o to nejsme vysloveně požádáni v indivuduálních případech). Memorování gramatických tabulek možná pomůže studentům projít testy ve školách, ale nepomůže jim zlepšit schopnost jazyk používat.

 

Ve Swallow vybereme určitou oblast nebo větnou strukturu, která je v daném věku dítěte často používána a je jim tematicky blízká, a poté věnujeme hodně času jejímu procvičování a prohlubování schopnosti ji prakticky využívat v situacích navozených co nejblíže skutečnosti.

 

Touto cestou studenti získávají praktickou zkušenost s tím, jak používat vazby při skutečné komunikaci. Nevidíme gramatiku a schopnost komunikovat jako dvě odlišné věci. Učíme studenty vazby a stavbu vět cestou komunikace: např. tvořením otázek, jednoduchými odpověďmi, výměnou informací, myšlenek a pocitů.

 

Chceme, aby naši studenti měli co nejvíce prožitků s daným tématem nebo i gramatickou či větnou vazbou namísto teoretické znalosti. Nemá význam toho hodně "znát" v angličtině, pokud tyto vědomosti neumíme využít v praxi. 

 

Pro nás proces výuky studentů znamená vést je od neschopnosti ke schopnosti jazyk používat, ne od neznalosti ke znalosti. Např. si představte třídu, která neumí zatím říci nic o tom, co se stalo v minulosti. Učitel jim představí slova potřebná k vyjádření toho, co například dělali včera (slovesa v minulém čase a jinou slovní zásobu blízkou dané věkové skupině). Následně je velká část hodiny věnována procvičování zábavnou formou. Na konci hodiny jsou všichni schopni říci, co dělali včera bez toho, že bychom použili termíny "minulý čas", "nepravidelná a pravidelná slovesa" apod. K udržení této schopnosti je potřeba dané téma procvičovat nebo prohlubovat v mnoha dalších hodinách.

 

Ve Swallow představujeme minulé časy již v docela raném věku, protože si nemyslíme, že by se složitostí jakkoli odlišovaly od jiné slovní zásoby, učíme je slovesa v minulém čase prostě stejně jako každá jiná slova. Díky tomu je pak také můžeme učit prostřednictvím příběhů, které jsou často vyprávěny v minulém čase a které tvoří hodiny mnohem zajímavějšími.

 

Zaměřujeme se také velmi na každodenní fráze: běžné otázky a odpovědi, které se často používají a je nutné je umět tvořit automaticky. 

JAK SI VYBRAT KURZ
Není nic jednoduššího než nás kontaktovat:
info@swallow.cz
+420 604 220 960
A nebo můžete vyzkoušet našeho PRŮVODCE

Zpracovávám...